Communicatie

De afdeling badminton streeft naar duidelijke en heldere communicatie via korte lijnen naar interne- en externe partijen. In alle gevallen geldt een haal- en brengplicht.

Bestuur en afgevaardigden binnen de werkgroepen en commissies hebben allen een informatieplicht richting hun eigen achterban. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de volgende kanalen.

  • website (badminton.wsv-apeldoorn.nl)
  • Twitter (@wsv_bdminton)
  • e-mail
  • ledenvergadering
  • persoonlijk contact
  • nieuwsbrief

De inzet van de kanalen is afhankelijk van de inhoud van het bericht.

E-mail
E-mail is een belangrijk communicatiekanaal. Het is daarbij van groot belang dat wijzigingen in het e-mailadres tijdig worden doorgegeven aan de ledenadministratie, welke zal zorgdragen voor verdere distributie aan belanghebbenden, waaronder Badminton Nederland. Om de privacy te waarborgen zal algemene e-mail vanuit WSV Badminton altijd BCC naar de leden worden verzonden.

WSV verstrekt geen e-mailadressen aan derden zonder toestemming. Ook is het leden en oud-leden niet toegestaan om e-mailadressen van WSV leden te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Heb je spam ontvangen? Berichten waar je niet om hebt gevraagd? We verwijzen je in dat geval naar de site van de OPTA: www.spamklacht.nl

Badminton Barometer
Als afdeling zijn we volop in beweging, maar bewegen we ook de goede richting op. Dat is goed om te weten en om daar achter te komen moet je meten. Om die reden hebben we ooit de WSV Badminton Barometer geïntroduceerd.

De WSV Badminton Barometer is een kleine enquête waarbij een oordeel wordt gevraagd ten aanzien van een zestal aspecten. Naast een rapportcijfer, wordt gevraagd om aan te geven of er sprake is van een verbetering, verslechtering of dat het ongewijzigd is gebleven.

De enquête wordt jaarlijks gehouden onder de seniorleden. De resultaten worden bekend gemaakt tijdens de ledenvergadering.

Vragen, tips en klachten
Heb je vragen richt je dan in eerste instantie tot de betreffende contactpersoon.

Heb je op- en aanmerkingen of tips ten aanzien van het gevoerde beleid, maak dit dan kenbaar bij het bestuur. Je kunt dit, bij voorkeur schriftelijk, indienen bij de secretaris van onze afdeling, waarna het punt zal worden besproken tijdens de maandelijkse bestuursvergadering. Eventueel wordt er gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing. Indien nodig verwachten we jouw ondersteuning om geformuleerde acties gerealiseerd te krijgen.